Kushtet e përdorimit

Kushtet e përgjithshme

Me këto kushte për përdorim të ueb faqes Sharri Academy, definohen të drejtat dhe obligimet për përdorimin e ueb faqes Sharri Academy.

E drejtë e përdorimit është e drejta personale e shfrytëzuesit (shfrytëzuesi mund të jetë subjekt juridik ose person fizik) dhe llogaria nuk është e bartshme te ndonjë person ose subjekt tjetër. Shfrytëzuesi është përgjegjës për mbrojtjen e fjalëkalimit të tij.

Dhënia e informatave nëpërmjet formularëve online në Sharri Academy. Me dhënien dhe dërgimin e informatava nga ana e shfrytëzuesit, shfrytëzuesi i jep të drejtë Sharri Academy t’i shpallë ato informata në Sharri Academy.

Sharri Academy nuk është përgjegjës për saktësinë dhe përmbajtjen e informacioneve të dhëna nga ana e shfrytëzuesit ose të paraqitura në Sharri Academy. Për saktësinë e informative, shërbimeve, kompanisë dhe përgjigjen e njejtë që i kanë dhënë këto informata (kompani ose mjeshtër dhe antarët).

Sharri Academy mund të ndryshojë në këto kushte të përdorimit më dokument të shkruar ose me dokument elketronik. Në raste të tilla Sharri Academy, do të informojë shfrytëzuesit e vet nëpërmjet shpalljes në Sharri Academy dhe nëpërmjet email-it. Çdo shfrytëzues është i obliguar që rregullisht të vizitojë faqen e Sharri Academy për të qenë i informuar në lidhje me ndryshimet.

Çdo shfrytëzues merr në përgjegjësi të vet, për çdo aktivitet në Sharri Academy, gjithashtu pajtohet se do të dëmshpërblejë dhe nuk do t’i konsideroj si përgjegjes Sharri Academy, personat përgjegjës dhe të punësuarit për të gjitha kërkesat për dëmshpërblim dhe harxhimet, përfshirë edhe harxhimet për përfaqësim ligjor të cilat mund të dalin si rjedhojë e përdorimit të Shfrytëzuesit dhe thyerja e Regullave të përdorimit.

  • Çdo shfrytëzues pajtohet të pranojë lajmërime më email në adrësën me të cilën është regjistruan në Sharri Academy
  • Kur i dërgohet porosi nëpërmjet sistëmit për dërgim të porosive,
  • Në qoftë se Anëtari ka shpallur ndonjë projekt kompanitë të cilat janë të regjsitruara në të njejtën kategori do të marrin email,
  • Anëtari i cili ka shpallur projekt, do të pranojë email për çdo ofertë që i dërgohet nga ana e kompanive ose mjeshtrive.

Gjithashtu çdo shfrytëzues i cili ëshë i regjistruar pajtohet që të pranojë post direkte, në adresën e regjistruar gjatë proçesit të regjsitrimit në Sharri Academy.

Sharri Academy, ka të drejtë të mbledh informata, analizojë dhe shrytëzojë për qëllime statistikore me qëllim që t’i informojë klientet, t’i paraqesë në media dhe të komunikojë me shfrytëzuesin në lidhje me shërbimet në Sharri Academy. Por informatat personale do të ruhen si rreptësisht konfidenciale dhe nuk do t’iu jepen palëve të treta, vetëm në qoftë se ato nuk kërkohen në bazë të ligjit ose në qoftë se ka urdhëresë gjyqësore.

Sharri Academy e ka të drejtën të kontrollojë informata gjatë regjistrimit me qëllim kontrollin e vërtetësisë së tyre ose të bëjë kontrollin e shpalljeve dhe në qoftë se vërehet parregullsi ose nuk janë në përputhje me Kushtet e përodrimit e ka të drejtën të njejta t’i fshijë.

Sharri Academy e ka të drejtën të shtojë, ndryshojë, avancojë dhe të heq nga përdorimi çdo shërbim ose të shtojë kushte për çdo shërbim në Sharri Academy pa paralajmërim.

 Regullat e përdorimit

  • Mos jepni linqe të sajteve të tjera!
  • Mos shkruani komente kundër konkurencës, të njejtat mund të fshihen nga Sharri Academy!
  • Mos përdorni informata ose në çfarëdolloj forme material, i cili është pronë intelektuale ose të drejta të tjera ekskluzive të personave të tretë pa lejen e tyre!
  • Mos jepni të dhëna, të cilat i përkasin dikujt tjetër pa marrë leje më parë prej tyre!
  • Mos reklamoni dhe prmovoni shërbime, të cilat i përkasin dikujt tjetër!

 Politika e të drejtës së autorit, dhë pronësisë intelektuale

Çdo kopjim dhe distribuim, ndryshim dhe shfrytëzim i kësaj ueb faqe pa leje me shrkim nga ana e Sharri Academy, është i ndaluar rreptësisht çdo veprim, në kundërshtim me këtë regull mund të hapë proçes gjyqësor me shfytëzuesin.

Na ndiqni

Na Kontaktoni

Reçic e vogel, 1200, Tetovo
Telefon:00389 71 631909
Email:info@sharri.mk
Web:https://www.sharri.mk

© Sharri Academy 2017
Kushtet And Politikat